QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2021/NĐ-CP

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG  THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ  50/2021/NĐ-CP

Ông NGUYỄN BẮC THỦY -  Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng Cục Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam