Nguyễn Thị Diễm Trang

Nguyễn Thị Diễm Trang
Chuyên viên pháp lý
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Nguyễn Thị Diễm Trang

Chuyên viên tư vấn về các lĩnh vực doanh nghiệp, dân sự và hợp đồng thương mại. Đã từng tham gia tư vấn về các lĩnh vực doanh nghiệp, tranh chấp lao động, đất đai, hôn nhân gia đình...

Thành viên các tổ chức

  • Thành viên Công ty Luật TNHH 2TV Delta

Đào tạo

  • Cử nhân Luật  – CTU, Việt Nam

Lĩnh vực hành nghề

  • Tư vấn pháp lý

Tư vấn chuyên ngành

  • Thương mại
  • Doanh nghiệp
  • Dân sự