Nguyễn Ngọc Trúc Phương

 Nguyễn Ngọc Trúc Phương

Chuyên viên pháp lý

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Nguyễn Ngọc Trúc Phương

 

Chuyên viên tư vấn về các lĩnh vực doanh nghiệp, dân sự và hợp đồng thương mại. Đã từng tham gia tư vấn về các lĩnh vực doanh nghiệp, tranh chấp lao động, đất đai, hôn nhân gia đình...

Thành viên các tổ chức

  • Thành viên Công ty Luật TNHH 2TV Delta

Đào tạo

  • Cử nhân Luật  – CTU, Việt Nam

Lĩnh vực hành nghề

  • Tư vấn pháp lý

Tư vấn chuyên ngành

  • Thương mại
  • Doanh nghiệp
  • Dân sự