Lâm Hoàng Ngoan

Lâm Hoàng Ngoan
Chuyên viên pháp lý
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Lâm Hoàng Ngoan

Chuyên viên tư vấn về các lĩnh vực doanh nghiệp, dân sự và hợp đồng thương mại. Đã từng tham gia tư vấn về các lĩnh vực doanh nghiệp, tranh chấp lao động, đất đai, hôn nhân gia đình...

Thành viên các tổ chức

  • Thành viên Công ty Luật TNHH 2TV Delta

Đào tạo

  • Cử nhân Luật Kinh tế, Việt Nam

Lĩnh vực hành nghề

  • Tư vấn pháp lý

Tư vấn chuyên ngành

  • Thương mại
  • Đất đai
  • Dân sự